OBIECTIVE GENERALE ALE PROGRAMELOR DE STUDII LICENȚĂ – MANAGEMENT

Programul de studii de licență MANAGEMENT din cadrul Facultății de Management (indiferent de forma de învățământ și limba de predare) are  misiunea didactică și de cercetare, precum și obiective bine definite, corelate cu cele ale Academiei de Studii Economice din București, în concordanță cu cadrul național al calificărilor din învățământul superior și cu cerințele pieței forței de muncă. Aceste obiective generale sunt:

  • consolidarea poziției Facultății de Management pe primul loc în cadrul programelor de management din România;
  • promovarea Facultății de Management ca pol/vector al excelenței în educația și cercetarea din domeniul managementului din România;
  • îndeplinirea valorilor care să conducă la realizarea indicatorilor de performanță din contractul de management al Rectorului Academiei de Studii Economice din București;
  • adaptarea ofertei educaționale a facultății prin actualizarea permanentă a planurilor de învățământ și a fișelor de disciplină în funcție de evoluțiile științei managementului la nivel internațional și de cunoștințele și abilitățile cerute pe piața muncii;
  • creșterea dimensiunii internaționale atât pe direcția instituțional-partenerială, cât și în ceea ce privește promovarea științifică.

Planurile de învăţământ ale programului de studii universitare de licenţă Management asigură o pregătire corespunzătoare, compatibilă cu Cadrul Naţional al Calificărilor. Programul de studii universitare de licenţă Management este similar programelor de studii din învăţământul superior european, iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale Uniunii.

Documentul atasat constituie un ghid de proiectare şi de redactare a lucrării de licenţă şi de disertaţie destinat studenţilor Facultăţii de Management: Ghid de redactare a lucrării de licenţă şi a disertaţiei

Tematica de licenta pentru Invatamant cu Frecventa si ID