Procedura de admitere la învăţământul de masterat este descrisa în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat”, care este actualizată în fiecare an.
Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, în vederea unei corecte informări şi a bunei înţelegeri a activităţilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul întregului proces complex al admiterii, A.S.E. elaborează, tipăreşte, distribuie şi afişează pe site metodologiile de admitere în care sunt descrise mecanismul, algoritmul şi etapele admiterii. Recrutarea studenţilor la programul de studii universitare de masterat se face pe bază de examen de admitere, a cărui desfăşurare este reglementată prin proceduri şi metodologii proprii A.S.E.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, ASE pune la dispoziţia acestora, în fiecare an, un ghid care permite simularea on-line a admiterii. Rezultatele concursului de admitere sunt centralizate în P.V. ale Comisiilor de admitere organizate la nivelul fiecărui program de studii – şi ulterior, validate de către Senatul A.S.E. Facultatea Management oferă următoarele programe de studii universitare de licență, cu cifrele de școlarizare aferente.

MASTERAT PROFESIONAL:

  1. Managementul afacerilor – română
  2. Managementul afacerilor prin proiecte – română – (detalii suplimentare click aici…)
  3. Managementul serviciilor de sănătate – română
  4. Managementul resurselor umane – română
  5. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor – română
  6. Managementul proiectelor – română 
  7. Managementul afacerilor mici şi mijlocii – română
  8. Managementul afacerilor (Piatra Neamţ) – română
  9. Management şi marketing internaţional – română
  10. Managementul afacerilor/Business Management – engleză

Pentru detalii privind numarul de locuri, graficul de desfasurare a concursului de ademitere, tematica şi bibliografia de concurs consultati site-ul Admitere Masterat 2021

Planurile de invatamant / Fisa disciplinei aferente programelor de masterat

Anii de studii ai programelor vor fi organizaţi pe formaţii de studiu – (1 serie şi 1-3 grupe) – care sunt astfel dimensionate încât asigură desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ, în conformitate cu „Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii ale personalui didactic din A.S.E. pentru toate activităţile didactice (învăţământ zi, I.D., master şi cursuri postuniversitare)”.

Procesul de învăţământ al programului se desfasoara cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Formaţiile de studiu îşi desfăşoară activitatea în condiţii optime, în spaţii de învăţământ şi cercetare (săli de curs, seminar şi laboratoare), corespunzătoare ca suprafaţă şi dotare.

Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin foaia matricolă, care este completată şi eliberată la finalizarea studiilor, concomitent cu diploma de master şi suplimentul la diploma de master. Pe parcursul anilor de studii sunt întocmite situaţii şcolare ale studenţilor.

A.S.E. are reglementată procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în funcţie de creditele de studiu (ECTS) acumulate prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat”.

Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, facultăţi şi specializări este reglementat în cadrul A.S.E. prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat”.

Mai multe informatii privind Baza Legislativa – studii universitare de masterat sunt disponibile pe site-ul Management Educational