În A.S.E. coexistă două sisteme independente de admitere: pentru studii universitare de licenţă cu frecvenţă şi pentru studii universitare de licenţă la distanţă, constituindu-se două baze de date distincte, fără legătură între ele. Un candidat care doreşte să se înscrie la ambele forme de învăţământ are două înregistrări la admiterea în A.S.E.
Admiterea la învăţământul de licenţă cu frecvenţă se face conform “Metodologiei privind organizarea si desfășurarea condursului de admitere pa programele de studii universitare de licență”, care este actualizată în fiecare an.
Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, în vederea unei corecte informări şi a bunei înţelegeri a activităţilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul întregului proces complex al admiterii, A.S.E. elaborează, tipăreşte, distribuie şi afişează pe site metodologiile de admitere în care sunt descrise mecanismul, algoritmul şi etapele admiterii.
Facultatea de Management oferă următoarele programe de studii universitare de licență, cu cifrele de şcolarizare aferente:

  • Management forma de învățământ cu frecvență (IF) buget si taxa – Admitere 2023
  • Management forma de învățământ cu frecvență (IF) buget si taxa in limba engleza – Admitere 2023
  • Management forma de învăţământ la distanţă – Admitere 2023

Recrutarea studenţilor la oricare dintre programele de studii se face pe bază de examen de admitere, a cărui desfăşurare este reglementată prin proceduri şi metodologii proprii A.S.E.. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, ASE pune la dispoziţia acestora, în fiecare an, un ghid care permite simularea on-line a admiterii. Rezultatele concursului de admitere sunt centralizate în P.V. ale Comisiilor de admitere organizate la nivelul fiecărui program de studii şi ulterior, validate de către Senatul A.S.E.
Anii de studii ai programului sunt organizaţi pe formaţii de studiu – serii şi grupe – care sunt astfel dimensionate încât asigură desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ, în conformitate cu „Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii ale personalui didactic din A.S.E. pentru toate activităţile didactice (învăţământ zi, I.D., master şi cursuri postuniversitare)”.
Procesul de învăţământ al programului se desfăşoară cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Formaţiile de studiu îşi desfăşoară activitatea în condiţii optime, în spaţii de învăţământ şi cercetare (săli de curs, seminar şi laboratoare), corespunzătoare ca suprafaţă şi dotare.
Promovabilitatea studenţilor pe fiecare an de studiu este ridicată, dovedind interesul manifestat de studenţi faţă de procesul de învăţământ şi cercetare.

Mai multe informaţii privind baza legislativă – studii universitare de licenţă sunt disponibile pe site-ul Management Educational