Managementul Afacerilor prin Proiecte
  Disertatie 

 

Conditii generale de sustinere a disertatiei

Studiile de masterat se încheie prin sustinerea examenului de finalizare a studiilor de masterat, a cãrui promovare conduce la acordarea Diplomei de Master, potrivit prevederilor din Legea Educatiei Nationale nr. 11/2011, republicatã, si a celorlalte dispozitii legale în vigoare.
Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de solicitare, pe baza unei cereri descărcată pe de site-ul facultății.


Media finală a examenului de disertaţie rezultă din media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, și, pentru promovare, trebuie să fie cel puţin 6 (șase). Aceasta se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.


Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe specializări/programe de studii, prin decizie a rectorului ASE, la propunerea consiliilor facultăţilor, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Înscrierea la examenul de disertaţie este condiţionată de alegerea temei lucrării de disertaţie și de stabilirea conducătorului știinţific cu cel puţin șase luni înainte de susţinerea examenului. Cererea de inscriere la examenul de disertatie completata si semnata, aprobata de cadrul didactic indrumator, se depune la secretariatul facultatii in termenul prevazut de regulamentul de organizare si derulare a examenului de finalizare a studiilor de masterat.

Lucrările de disertaţie pot avea maximum 50 de pagini A4 conform ghidului elaborat la nivelul ASE și trebuie să conţină: stadiul cunoașterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia cercetării, contribuţii personale, bibliografie selectivă. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui în anexe la lucrare.

Formularul de cerere tip poate fi descarcat AICI..


Mai jos regasiti o parte din tematica lucrarilor de disertatie, conform disciplinelor din planul de invatamant. Aceste teme sunt orientative, pentru definitivare trebuie sa solicitati acordul cadrul didactic indrumator. Pentru teme de disertatie aferente altor discipline trebuie sa va adresati direct cadrului didactic titular al disciplinei respective.

Tematica lucrarilor de disertatie

Disciplina "Pregatirea si evaluarea proiectelor"
1. Strategii de finantare a proiectelor. Studiul de caz S.C. ...
2. Proiecte finantate în sistemul european. Studiu de caz la S.C. ...
3. Managementul financiar al proiectelor. Studiu de caz la S.C. ...
4. Finantarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile la societatea ...
5. Analiza performantelor economico - sociale ale proiectelor în domeniul ...
6. Metode de analiza si evaluare a proiectelor economico - sociale la societatea ...
7. Metode specifice de alocare a resurselor în cadrul proiectelor ...
8. Managementul portofoliului de proiecte la societatea comerciala ...
9. Instrumente de planificare si urmarire a proiectelor din domeniul ...
10. Elaborarea documentatiilor specifice managementului de proiect. Studiu de caz la S.C. ...
11. Modalitati de realizare a proiectelor în sistemul de parteneriat public - privat.
12. Finantarea institutiilor publice prin intermediul proiectelor.
13. Instrumente de conceptie, realizare si implementare a proiectelor în sistem public.
14. Cadrul institutional al proiectelor pe plan intern si international.

Disciplina "Managementul produselor noi"
1. Analiza tipului de strategie inovationala la S.C. ...
2. Analiza produsului/serviciului la la S.C. ...
3. Esalonarea lucrarilor de implementare a unui produs/serviciu nou. Studiu de caz la S.C. ...
4. Analiza economico - financiara pentru introducerea unui produs/serviciu nou la S.C. ...
5. Stabilirea amplasamentului optim pentru o linie tehnologica. Studiu de caz la S.C. ...
6. Analiza posibilitatilor de lansare pe piata a unui produs/serviciu nou la S.C. ...
7. Evaluarea riscului privind introducerea unui produs/serviciu nou pe piata
8. Analiza ciclului de viata a produselor/serviciilor la S.C. ...
9. Selectarea produsului optim pentru lansarea pe piata la S.C. ...
10. Plan de afaceri privind introducerea unui produs/serviciu nou la S.C. ...
11. Studiu de fezabilitate privind introducerea unui produs/serviciu nou la S.C. ...
12. Analiza influentei factorilor emergenti asupra proodusului unei companii
13. Analiza performantei produsului pe piata la S.C....
14. Analiza posibilitatilor de imbunatatire a portofoliului de produse la S.C....


Disciplina "Managementul riscului in afaceri"
1. Managementul riscului unei investitii la S.C. ...
2. Programarea în conditii de risc a unui proiect de investitii cu @Risk for Project
3. Analiza riscului costului unui proiect de investitii cu @RISK
4. Optimizarea elaborarii deciziilor în conditii de risc si incertitudine la S.C. ...
5. Managementul riscului pentru procesul de aprovizionare - productie - desfacere
6. Managementul riscului in relatiile de vânzare - cumparare la S.C. ...
7. Analiza riscului financiar si a riscului de faliment la S.C. ...

Disciplina "Managementul portofoliului de investitii"
1. Eficienta plasamentelor de capital în actiuni
2. Eficienta plasamentelor de capital în obligatiuni
3. Particularitatile plasamentelor de capital în valori mobiliare cotate la bursa
4. Particularitatile tranzactiilor bursiere comparativ cu cele extrabursiere
5. Consecintele emisiunii de actiuni la înfiintarea unei societati si cu ocazia majorarii capitalului social
6. Implicatiile politicii de dividende asupra procesului de valorizare a actiunilor
7. Implicatiile economice ale convertibilitatii obligatiunilor în actiuni

Website Design by CCC
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT
Facultatea de Management
MBA Programs
Pagina principala
Despre noi  
Misiune si obiective 
Plan de invatamant
Tematica dezbaterilor  
Corpul profesoral  
Aptitudini si abilitati 
Admitere
Disertatie
Descarca BROSURA

hit counter