Proiecte de cercetare

   

Proiecte/granturi/contracte de cercetare ştiinţifică, obţinute prin participare la competiţii international, de către membrii Facultății de Management:

L'Environnement Economique et les PMEs de l'Europe.

Creation of Companies in Europe Through 1999: Strenghts and Weaknessess.

Harmonisation des paramètres méthodologiques pour l’élaboration des curricula de FLE (français général, français sur objectifs spécifiques.

National Policies of Scientific Reasearch-Fundamentals for the European Integration.

Modernet, a network for development of new techniques for discovering trends in occupational and work-related diseases and tracing new and emerging risks, acţiune COST IS 1002, 4142/10.

Armonizarea calificărilor cu oferta de pregătire a resurselor umane din România în contextul Spaţiului European al Învăţământului Superior pentru asigurarea euro-carierelor profesionale (e-CARRU)

Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un management performant bazat pe investiţii şi cunoaştere.

Proiect de redresare a societăţii pe bază de cercetare ştiinţifică şi proiectare de caz în vederea accelerării procesului de privatizare sau a lichidării voluntare a firmei.

Analiza cantitativă şi calitativă a impactului reformei administraţiei publice asupra procesului de integrare europeană din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile economice.

Bazele celulare şi moleculare ale influenţei modificărilor peretelui tubului seminifer asupra fenomenului de îmbătrânire la nivelul testiculului – studiu la om şi experimental.

Cercetare privind metode şi tehnici de creştere a  performanţei agenţilor de vânzare din domeniul distribuţiei de anvelope.

Cercetare privind metode şi tehnici de creştere a  performanţei agenţilor de vânzare din domeniul distribuţiei de anvelope.

Creşterea eficienţei proceselor suport pentru transferul internaţional de know-how managerial în domeniul cercetării aplicative şi inovării.

Model cultural specific IMM - urilor româneşti în contextul managementului cunoaşterii.

Parteneriat pentru elaborarea unui model de management public inteligent, interactiv şi transparent de eficientizare a administraţiei publice locale din România.

Cercetare şi dezvoltare de sisteme de management bazat pe cunoaştere: Aplicaţie în medicina dentară.

Cercetări privind metode de consolidare economică a IMM-urilor din domeniul electrotehnic prin dezvoltarea  culturii organizaţionale şi aplicarea managementului inovării (MECOELEC).

Diagnosticarea viabilităţii manageriale a Fundaţiei pentru Educaţie şi Dezvoltare Media Pro.

Educaţie civică pentru colectarea selectivă a deşeurilor în campusurile universitare.

Model de învăţare organizaţională în economia bazată pe cunoaştere din România.

Model economico-matematic de prognoza a vanzarilor pe piata de inchirieri auto.

NETIMM - Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România.

Sisteme şi mecanisme colaborative specifice clusterelor economice şi reţelelor de firme în economia globală bazată pe cunoaştere.

Strategii manageriale de dezvoltare a motivaţiei în muncă la angajaţii din sectorul de transport public urban (STRAMOT).

Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România.

Dezvoltarea competenţelor în domeniul leadershipului bazat pe cunoaştere în sectorul de IMM-uri din România în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Bursă postdoctorală în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” - tema „Influenţa sistemului de management asupra competitivităţii organizaţiei. Studiu de caz: Instituţiile de învăţământ superior economic, abordare comparativă în cadrul Uniunii Europene”.

Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România.

Creşterea eficienţei proceselor suport pentru transferul internaţional de know-how managerial în domeniul cercetării aplicative şi inovării.

Model cultural specific IMM - urilor româneşti în contextul managementului cunoaşterii.

Parteneriat pentru elaborarea unui model de management public inteligent, interactiv şi transparent de eficientizare a administraţiei publice locale din România.

Armonizarea calificărilor cu oferta de pregătire a resurselor umane din România în contextul Spaţiului European al Învăţământului Superior pentru asigurarea eurocarierelor profesionale e-CARRU.

Creşterea performanţelor de calitate în cadrul proceselor comparative din IMM-uri prin sisteme expert în ingineria şi managementul inovaţiei.

Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un management performant baza pe investiţii şi cunoaştere.

Dezvoltarea unei reţele naţionale  deschise a entităţilor economice productive (RENINVIR).

Dezvoltarea unui consorţiu european CDI cu scopul creşterii gradului de corelare şi integrare în programe europene.

Dezvoltarea unui parteneriat de excelenţă pentru crearea unui sistem inteligent şi interactiv de management al relaţiei administraţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri.

Dezvoltarea unui parteneriat pentru susţinerea rezolvării problemelor cetăţeanului în Uniunea Europeană prin utilizarea TIC în reingineria serviciilor publice.

Evaluarea reformei serviciilor publice în România.

Fabricaţia virtuală inteligentă a proceselor cu grad ridicat de risc din industria constructoare de maşini în vederea reducerii vulnerabilităţii şi combaterea consecinţelor accidentelor industrial.

Iniţierea unei reţele naţionale complexe pentru eficientizarea serviciilor medico-sociale, de profil, în tranziţie.

Liant de turnătorie optimizat prin aditivare cu compuşi organici oligomerici.

Managementul schimbării în cadrul S.C. AMERILEX – S.R.L.

Managementul şi administrarea cercetării – managementul proiectelor de cercetare.

Microstructuri polimerice avansate, multifuncţionale, cu conţinut variabil de elastomer structurat şi mase plastic.

Modalităţi de creştere a performanţei manageriale în cadrul S.C. VRANCART S.A.

Modele şi indicatori de evaluare a calităţii ştiinţifice în universităţi în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

Oportunităţi privind dezvoltarea IMM din industria prelucrării lemnului.

Procedeu şi sistem tehnologic pentru nanofinisarea suprafeţelor complexe prin curgere abrazivă folosind medii de lucru reopectice.

Promovarea parteneriatelor de tip ABC „Administraţie-Bune Practici- Cetăţeni” pentru susţinerea integrării României în spaţiul administrativ European.

Promovarea şi creşterea vizibilităţii structurilor integrative de tip Educaţie, Cercetare, Producţie – din domeniul ingineriei avansate pentru structuri metalice (AVANTECH).

Realizarea unor auxiliari moderni pe bază     de surfactanţi pentru industriile de prelucrare a metalelor, textilă şi procesele de decontaminare a deşeurilor radioactive.

Reproiectarea sistemului organizatoric al S.C. ECOCHEM – S.A.

Tehnologii pentru realizarea de noi materiale polimerice performante pe bază de cauciuc EPDM reticulat în matrice poliolefinică, cu aplicaţii multiple.

Generarea sinerigiilor pozitive în întreprinderile industriale în armonizarea binomului cultură organizațională - strategia firmei, în vederea obținerii unui trend evolutiv spre competitivitate și excelență.

Analiza cantitativă şi calitativă a efectelor reformei administraţiei publice asupra procesului de integrare în UE din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile economice.

Analiza cantitativă şi calitativă a impactului reformei administraţiei publice asupra procesului de integrare europeană din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare între regiunile economice.

Analiza costurilor pe ciclu de viaţă a construcţiilor în contextul dezvoltării durabile – COSTCONS.

Analiza costurilor pe ciclul de viaţă al construcţiilor, în contextul dezvoltării durabile.

Analiza efectelor parteneriatului public-privat la nivelul percepţiei consumatorilor (serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Bucureşti.

Compatibilizarea matricei polimerice cu filerii minerali pentru producerea articolelor industriale cu proprietăţi îmbunătăţite.

Dezvoltarea şi Implementarea Sistemelor Integrate de Management în domeniul energiei – DISIM.

Efecte economice şi sociale ale industriilor culturale creative din România.

INOVIM-Elaborarea unei metodologii de proiectare şi implementare a strategiilor inovative în IMM-urile româneşti din industrie.

Parteneriat pentru elaborarea unui model de management public inteligent, interactiv şi transparent de eficientizare a administraţiei publice locale din România.

Programe de training şi consultanţă în domeniul managementului pragmatic al firmelor, managementului resurselor umane şi în domeniul managementului proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în vederea dezvoltării capitalului uman din judeţul Arad.

Sistem informatic pentru o reţea logistică colaborativă pentru IMM-urile situate de-a lungul tronsonului româna al drumului european E 60.

Sistem integrat pentru evaluarea stării tehnice a hidrogeneratoarelor pentru aplicarea principiului – mentenanţă după stare şi pentru evaluarea gradului de risc pentru stabilirea valorii de asigurare.

Sistem tehnologic integrat pentru nanofinisarea ecologică a suprafeţelor şi monitorizarea emisiilor.

Studiu privind analiza datelor de sondaj referitoare la îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în transportul public de suprafaţă şi orientarea către principalii indicatori de performanţă la nivelul regiilor autonome.

Translarea cercetărilor hemoreobiologice privind interacţiunea laser-plasma in terapii inovative adresate plăcii aterosclerotice coronariene, intimei vasculare şi biomaterialelor implantate (LASCOR).

VALAD-Creşterea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din industria prelucrătoare românească de producere a valorii adăugate. Căi de acţiune şi măsuri necesare.

Creșterea capacității IMM-urilor din sectoarele industriei prelucrătoare românești de producere a valorii adăugate. Căi de acțiune și măsuri necesare.

Model cultural specific IMM-urilorromânești în contextul managementului cunoașterii.

Cercetări privind metode de consolidare economică a IMM-urilor din domeniul electrotehnic prin dezvoltarea culturii organizaţionale şi aplicarea managementului inovării.

Cercetări privind metode de consolidare economică a IMM-urilor din domeniul electrotehnic, prin dezvoltarea culturii organizaţionale şi aplicarea managementului inovarii, MECOLEC,  parteneri: Institutul de Cercetări Electrotehnice (ICPE S.A. Bucureşti, coordonator principal) - Centrul de Informare Tehnologică -Târguri şi Expoziţii ICPE (CIT-TE ICPE), Academia de Studii Economice, Institutul român de cercetări economico-sociale şi sondaje, dir. V. Lefter.

Diagnosticarea viabilităţii manageriale a Fundaţiei pentru Educaţie şi Dezvoltare Media Pro , director de proiect: prof.univ. A.Deaconu..

Educatia civica pentru colectarea selectiva a deseurilor in campusurile universitare.

Model de învăţare organizaţională în economia bazată pe cunoaştere din România.

Model de management strategic pentru serviciile de sănătate din Romînia în contextul societăţii cunoașterii.

Nanodispersii adezive ecologice realizate prin grefarea elastomerilor destinate procesării îmbinărilor din piele, cauciuc şi mase plastic.

Noi teorii si modele de fundamentare a competitivitatii organizatiei prin integrarea contabilitatii manageriale strategice in formularea strategiei organizationale.

PERFORMAN - Elaborarea şi implementarea unei metodologii inovative de analiză şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului intreprenorial din Romania.

Platforma Integrata pentru explorarea mediului colaborativ de lucru (MCL/CWN) bazata pe o structura ontologica specifica, orientata pe cerintele IMM-urilor manufacturiere si de servicii.

Strategii de intervenţie pentru diminuarea efectului negativ al stresului asupra activităţii socio-profesionale din sectorul de transport public urban.

Strategii manageriale de dezvoltare a motivaţiei în muncă la angajaţii din sectorul de transport public urban.

Studiu privind eficientizarea managementului relaţiilor cu clienţii în contextul creşterii mobilităţii intraeuropene a resurselor umane.

Studiu privind impactul implementării unui audit de resurse umane în cadrul societăţii Pro Management Group şi implicaţiile acestuia asupra eficientizării activităţii auditate,  director de proiect: prof.univ. A.Manolescu. .

Studiu privind rolul managementului resurselor umane în perfecţionarea activităţii manageriale de ansamblu.

Studiu privind rolul sistemelor de salarizare în utilizarea eficientă a resurselor de muncă din cadrul societăţii comerciale.

Tehnologii tridimensionale de ultrasonografie computerizată şi mapping intracardiac în diagnosticul şi tratamentul intervenţional bazat pe nanotehnologii a unor aritmii.

Elaborarea unei metodologii de proiectare și implementare a startegiilor inovative în IMM-urile românești din industrie.

Analiza costurilor pe ciclul de viaţă al construcţiilor în contextul dezvoltării durabile ”COSTCONS" - FAZA I.

Cercetări privind determinarea unui model de creștere a avantajului competitiv prin utilizarea responsabilităţii sociale a companiei în condiţiile proceselor de integrare europeană și globalizare (RESPSOC).

Creșterea eficienţei proceselor suport pentru transferul internaţional de know-how managerial în domeniul cercetării aplicative și al inovării.

Direcţii strategice de creştere a valorii adaugate în IMM-urile din România în contextul managementului cunoştinţelor.

Educatie civica pentru colectarea selectiva a deseurilor in campusurile universitare, Programul de parteneriat in domeniile prioritare, directia de cercetare.

Flexibilitatea negocierii colective şi reconfigurarea metodelor de soluţionarea a conflictelor colective de muncă.

Model cultural specific IMM – urilor românești în contextul managementului cunoașterii.

Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti.

Modele de schimbare organizațională prin reengineering în IMM-urile din România în contextul managementului cunoștințelor.

Instrumente specifice managementului bazat pe cunoaștere pentru IMM-urile din România.

Elaborarea și implementarea unei metodologii inovative de analiză și evaluare a caracteristicilor și performanțelor managementului intreprenorial din România.

„Promovarea culturii antreprenoriale, sprijinirea iniţierii de afaceri şi dezvoltarea abilităţilor de întreprinzător în rândul întreprinderilor şi a persoanelor ce vor sa lanseze afaceri pe cont propriu – PROMIN.

Academia de antreprenoriat bazată pe cunoaştere.

Analiza costurilor pe ciclul de viaţă al construcţiilor în contextul dezvoltării durabile ”COSTCONS” - FAZA III.

ANTREMAN - Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în Romania.

Dezvoltare, inovare şi extinderea accesului la învăţătură în programele de masterat în administrarea afacerilor.

Glosar de termeni economici, juridici, tehnici în domeniul construcțiilor (bază de date) + FAZA II.

Perfecţionare şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice.

Promovarea culturii antreprenoriale, sprijinirea iniţierii de afaceri şi dezvoltarea abilităţii de întreprinzători în rândul întreprinderilor şi persoanelor care vor să lanseze afaceri pe cont propriu.

Stagii de practica pentru o cariera de succes-STAPROS 60152, dir. proiect Ionuţ Pandelică, Fundaţia Agora.