Pe baza Protocolului de colaborare încheiat cu Academia de Studii Economice din București (ASE), în cursul anului 2019, Serviciul de Informaţii Externe organizează stagiul de practică în domeniul OSINT (Open Source Intelligence) destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE.
Stagiul cuprinde două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa, de regulă, 4 studenţi.
Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma efectuării stagiului se stabilește de către ASE.
Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.

Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  • au cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • nu au cazier judiciar.

Mediile obținute la examenele de licență și masterat constituie criterii de departajare în procesul de selecție pentru participarea la stagiul de practică.

 În vederea înscrierii la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, cel târziu până la data de 30 aprilie, în două exemplare, un dosar care conţine:

  1. cerere de înscriere, în care se va preciza și motivaţia participării la stagiu (modelul se găsește la secretariatul facultății și la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu);
  2. curriculum vitae actualizat;
  3. cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
  4. copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;
  5. adeverinţă care să ateste urmarea cursurilor universitare de master, cu menționarea notei de admitere și a mediei primei sesiuni de examene;
  6. copie a actului de identitate.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai Rectoratului Academiei de Studii Economice şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Direcției Relații cu Mediul de Afaceri, Piața Romană nr. 6, sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, telefon: 021.319.1900 / 530.