Acordarea gradațiilor de merit

Dragi colegi,

In perioada 09-11 octombrie 2017 are loc înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul facultatii.

Componenţa dosarului de concurs este următoarea:

 • Pagină de gardă (se vor preciza numele şi prenumele candidatului, facultatea, departamentul şi gradul didactic);
 • Opis;
 • Cerere de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
 • Raport de autoevaluare, în format tipărit și electronic, care cuprinde activitățile profesionale/științifice structurate în conformitate cu Anexa 2 - pe domenii (pentru fiecare articol/carte/citare/realizare profesională/contribuţie menţionată se va preciza link-ul unde poate fi găsită sau numărul anexei din dosar), precum și activităţile referitoare la implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice, structurate în conformitate cu Anexa 3.

Criterii obligatorii de participare la concurs:

 • contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • vechime în ASE de minimum 5/ 3ani (asistenți);
 • îndeplinirea standardelor minimale prevăzute în Anexa 2 - pe domenii;
 • fără sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani/3ani (asistenți) sau sancțiuni neradiate în condițiile legii.

Evaluarea dosarelor de către comisia de concurs se face prin parcurgerea următoarelor etape:

 • Verificarea componenţei dosarului de concurs;
 • Verificarea îndeplinirii standardelor minimale în conformitate cu criteriile din Anexa 2 - pe domenii (pentru întreaga carieră).

Comisia verifică dovezile furnizate de către candidați, activitatea de cercetare prin proiecte la DMCI şi validează modul de calcul al punctajului.

Pentru articolele publicate în reviste cotate Web of Science, cu factor de impact nenul, se ia în calcul factorul de impact din momentul publicării sau depunerii dosarului de concurs (după caz), conform Journal Citation Reports – Clarivate Analytics (JCR).

 • Verificarea punctajului obținut de candidat pentru activitatea profesională / științifică desfășurată în ultimii 5 ani, începând cu anul 2012 și până în prezent/3 ani, începând cu anul 2015 (asistenți), cu următoarele precizări:

- la calcularea punctajului pentru criteriul Recunoașterea impactului activității științifice, numărul de citări se limitează la 10;

- punctajul suplimentar luat în calcul la evaluarea candidaților nu poate depăși valoarea punctajului de bază  obținut în ultimii 5 ani / 3 ani (asistenți).

Candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare primeşte 50 puncte merit, iar ceilalţi candidaţi primesc un număr de puncte merit proporţional cu punctajul primului clasat;

 • Calculul punctajului aferent activităţilor referitoare la implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii academice, conform Anexei 3. Candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare primeşte 50 puncte merit, iar ceilalţi candidaţi primesc un număr de puncte merit proporţional cu punctajul primului clasat;

Declararea de date false atrage descalificarea imediată a candidaturii de către Comisia de concurs.

Va atasam urmatoarele documente:

 1. Calendarul desfasurarii concursului de acordare a gradatiilor de merit
 2. Componenta dosarului (cu anexele aferente: Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4)
 3. Repartizarea gradatiilor de merit pe grade didatice
 4. Procedura pentru acordarea gradatiilor de merit.

DOSARELE CANDIDAȚILOR

1. ANASTASIU IONUȚ

Anastasiu Ionut - Anexa 2.pdf

Anastasiu Ionut - Anexa 3.pdf

2. BĂLAN SERGIU

Balan Sergiu - Raport autoevaluare.pdf

3. CEPTUREANU SEBASTIAN

Ceptureanu Sebastian - Anexa 2.pdf

Ceptureanu Sebastian - Anexa 3.pdf

Ceptureanu Sebastian - Anexa suplimentara.pdf

Ceptureanu Sebastian - Raport privind anexa 3.PDF

4. CIOC MARIAN MIHAI

Cioc Marian Mihai - Dosar_complet.pdf

5. CORBOȘ RĂZVAN

Corbos Razvan - Anexa 2 Raport de evaluare.pdf

Corbos Razvan - Anexa 3 Raport de autoevaluare.pdf

Corbos Razvan - Raport referitor la activitatile punctate în Anexa nr 3.pdf

6. DOBREA RĂZVAN CĂTĂLIN

Dobrea Razvan Catalin - Anexa_Standarde_Gradatie_Merit 2017_A1_A2.pdf

Dobrea Razvan Catalin - Anexa_Standarde_Gradatie_Merit 2017_Anexa_3.pdf

Dobrea Razvan Catalin - Anexa_Standarde_Gradatie_Merit_2017_A_3.pdf

7. IONIȚĂ FLORIN

Ionita Florin - Autoevaluare.pdf

8. MARINAȘ CRISTIAN

MARINAS Cristian - Anexa 2 - Raport de autoevaluare.pdf

MARINAS Cristian - Anexa 3 - Raport Activitati administrative.pdf

MARINAS Cristian - Raport actvitatea administrativa - anexa 3.pdf

9. MARINESCU CORINA

Marinescu Corina - Dosar gradatie.pdf

10. NĂSTASE MARIAN

Nastase Marian - Raport detaliat.pdf

Nastase Marian - Anexa 2_2012-2017.pdf

Nastase Marian - Anexa 3.pdf

11. POPESCU DAN

Popescu Dan - AUTOEVALUARE Gradatie de merit la 11.10.2018.pdf

12. POPESCU DOINA

Popescu Doina - Anexa 2.pdf

Popescu Doina - Anexa 3.pdf

Popescu Doina - Raport detaliat asupra activităţilor desfăşurate.pdf

13. RADU CĂTĂLINA

Radu Catalina - Anexa 2.pdf

Radu Catalina - Anexa 3.pdf

14. RUJOIU OCTAVIAN

Rujoiu Octavian - Anexa 2 si Anexa 3.pdf

15. SIMION CEZAR

Simion Cezar Petre - Anexa 2.pdf

Simion Cezar Petre - Anexa 3.pdf

Simion Cezar Petre - Raport privind activitatile din Anexa 3.pdf

16. ȚURLEA CARMEN

Turlea Carmen - Anexa 2.pdf

Turlea Carmen - Anexa 3.pdf

17. ZAMFIR ANDREEA

Zamfir Andreea - Raport autoevaluare gradatie merit.pdf

Anexa nr. 6 - REZULTATELE CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADAȚIILOR DE MERIT LA NIVEL DE FACULTATE

Contestații depuse: 1 – Conf. dr. FLORIAN OCTAVIAN RUJOIU

Rezoluția comisiei pentru soluționarea contestației: contestație respinsă