Programe de licență

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENȚĂ DIN ANUL 2017 PENTRU PROGRAMUL MANAGEMENT (ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENȚĂ DIN ANUL 2017 PENTRU PROGRAMUL MANAGEMENT (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

GHID DE ELABORARE A LUCRARILOR DE LICENŢĂ

Planurile de învăţământ ale programului de studii universitare de licenţă Management asigură o pregătire corespunzătoare, compatibilă cu Cadrul Naţional al Calificărilor. Programul de studii universitare de licenţă Management este similar programelor de studii din învăţământul superior european, iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale Uniunii.

Plan de învățământ la ciclul de licență - Învățământ la ZI

Plan de învățământ la ciclul de licență - Învățământ la distanță

Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ au la bază fişe de disciplină/ programe analitice în care sunt precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenţilor, bibliografia minimalăDisciplinele cuprinse în planurile de învăţământ şi conţinutul acestora corespund domeniului de licenţă şi programului de studii şi sunt conforme misiunii declarate.

Anul universitar este structurat pe două semestre, a câte 14 săptămâni, având între 24 și 28 ore/săptămână, pentru ciclul I studii universitare de licenţăFiecare an universitar are câte 60 credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS) pentru disciplinele obligatorii, indiferent de forma de învăţământ, pe totalul ciclului de licenţă numărul creditelor de studiu transferabile fiind de 180Disciplinele de studii prevăzute în planul de învăţământ sunt finalizate în proporţie de cel puţin 50% cu examene.

Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în Planul de învăţământ, se încheie cu “probă de verificare”, iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.

Între orele de curs şi cele privind activităţile didactice aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practică etc.) există un raport de 1/1, cu o abatere admisă de ± 20 %.

În cadrul planurilor de învăţământ sunt prevăzute stagii de practică de 3 săptămâni pe an, începând cu anul II de studii, precum şi stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă, la anul III de studiiPentru buna desfăşurare a activităţii de practică a studenţilor, A.S.E. încheie convenţii de colaborare, contracte sau alte documente cu unităţile baze de practică în care sunt precizate: locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii din partea instituţiei de învăţământ, precum şi cei din partea bazei de practică.

Obiectivele programului de studii  universitare de licenţă Management ce decurg din obiectivele strategice ale A.S.E. şi din misiunea asumată a acestuia sunt următoarele:

1. Numărul de studenți inscriși în programele de studii din cadrul facultatii Management sa fie in conformitate cu reglementările legale din domeniu, capacitatea de şcolarizare şi evolutia la nivel naţional și/sau regional din învățămantul superior economic;

2. Gradul de satisfacție a studenţilor privind programele de studii: minimum 50% anual;

3. Rata de absolvire a programelor de studii: minimum 50% anual;

4. Inserția pe piața muncii:

- minim 40% din absolvenții facultatii din fiecare an înscriși pe platforma e-alumni - comunitatea virtuală a absolvenților facultatii Management;

- 1 program de master profesional realizat în parteneriat cu mediul economico-social la nivelul facultatii (pe perioada mandatului);

- 1 ancheta pe an realizata la nivelul absolvenților facultatii privind statutul pe piața muncii;

5. Evaluarea externă a calității procesului educațional

- Evaluarea externă a domeniului Management în vederea ierarhizării acestuia conform reglementărilor MECTS: in prima clasa (pe perioada mandatului);

- Reacreditarea tuturor programelor de studii (licență, masterat și doctorat) din cadrul facultatii, de către ARACIS (pe perioada mandatului);

- Facultatea de Management sa contribuie la menținerea gradului de încredere ridicat al ASE la reacreditarea instituțională de către ARACIS (pe perioada mandatului);

- 10% din disciplinele programelor de studii la nivelul facultatii sa fie implementate in sistemul blended learning la nivelul facultatii (anual)

6. Minim 15% dintre cadrele didactice din cadrul facultatii sa beneficieze anual de mobilități internaționale;

7. Internaționalizarea Universității:

- 1 program acreditat/recunoscut internațional sau dezvoltat în parteneriat la nivelul facultatii (pe perioada mandatului);

- 1 program în limbi de circulaţie internaţională la nivelul facultatii.

Planurile de învăţământ ale programului de studii universitare de licenţă Management cuprind discipline fundamentale, discipline de specialitate în domeniu şi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opţionale şi facultative, în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional.

Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea şi delimitarea precisă a competenţelor generale şi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licenţă Management, în corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat. Prin planurile sale de învăţământ, programul de studii de licenţă asigură absolvenţilor săi competenţe în următoarele domenii de activitate: administraţie, management, economie, resurse umane, achiziţii publice, informatică, managementul calităţii, contabilitate bugetară, finanţe publice, afaceri europene, comunicare şi relaţii publice, în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor.

Competenţe dobândite la finalizarea programului de licenţă.

a) Competențe profesionale:

- Identificarea, analiza şi gestionarea elemen-telor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT

- Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei

- Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi)

- Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare

- Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)

- Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale

b) Competențe transversale:

- Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare