Admitere

Admitere Ciclul Licență

Admitere Masterat

Procedura de admitere la învăţământul de masterat este descrisa în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat”, care este actualizată în fiecare an.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, în vederea unei corecte informări şi a bunei înţelegeri a activităţilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul întregului proces complex al admiterii, A.S.E. elaborează, tipăreşte, distribuie şi afişează pe site metodologiile de admitere în care sunt descrise mecanismul, algoritmul şi etapele admiterii. Recrutarea studenţilor la programul de studii universitare de masterat se face pe bază de examen de admitere, a cărui desfăşurare este reglementată prin proceduri şi metodologii proprii A.S.E.

Academia de Studii Economice din București pune la dispoziţia candidaților, în fiecare an, un ghid care permite simularea on-line a admiterii. Rezultatele concursului de admitere sunt centralizate în P.V. ale Comisiilor de admitere organizate la nivelul fiecărui program de studii – şi ulterior, validate de către Senatul A.S.E. Facultatea de Management oferă următoarele programe de studii universitare de licență, cu cifrele de școlarizare aferente pentru anul universitar 2015-2016:

Masterat profesional:

 1. Managementul afacerilor (în limba engleză) - 60 de locuri -  plan de învățământ 
 2. Managementul afacerilor - 60 de locuri -  plan de învățământ 
 3. Managementul afacerilor prin proiecte - 60 de locuri plan de învățământ  (www.management.ase.ro/mapp)
 4. Managementul serviciilor de sănătate - 60 de locuri - plan de învățământ 
 5. Managementul resurselor umane - 60 de locuri - plan de învățământ 
 6. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor - 60 de locuri - plan de învățământ 
 7. Managementul afacerilor (Piatra Neamţ) - 50 de locuri - plan de învățământ 
 8. Managementul proiectelor - 50 de locuri -plan de învățământ (www.management.ase.ro/managementulproiectelor)
 9. Management şi marketing internaţional - 50 de locuri - plan de învățământ
 10. Managementul afacerilor mici şi mijlocii - 60 de locuri - plan de învățământ

Anii de studii ai programelor vor fi organizaţi pe formaţii de studiu – (1 serie şi 1-3 grupe) - care sunt astfel dimensionate încât asigură desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ, în conformitate cu „Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii ale personalui didactic din A.S.E. pentru toate activităţile didactice (învăţământ zi, I.D., master şi cursuri postuniversitare)”.

Procesul de învăţământ al programului se desfasoara cu respectarea reglementărilor legale în vigoareFormaţiile de studiu îşi desfăşoară activitatea în condiţii optime, în spaţii de învăţământ şi cercetare (săli de curs, seminar şi laboratoare), corespunzătoare ca suprafaţă şi dotare.

Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin foaia matricolă, care este completată şi eliberată la finalizarea studiilor, concomitent cu diploma de master şi suplimentul la diploma de master. Pe parcursul anilor de studii sunt întocmite situaţii şcolare ale studenţilor.

A.S.E. are reglementată procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în funcţie de creditele de studiu (ECTS) acumulate prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat.

Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, facultăţi şi specializări este reglementat în cadrul A.S.E. prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat” 

În A.S.E. coexistă două sisteme independente de admitere: pentru studii universitare de licenţă cu frecvenţă şi pentru studii universitare de licenţă la distanţă, constituindu-se două baze de date distincte, fără legătură între ele. Un candidat care doreşte să se înscrie la ambele forme de învăţământ are două înregistrări la admiterea în A.S.E..

Admiterea la învăţământul de licenţă cu frecvenţă se face conform "Metodologiei privind organizarea si desfășurarea condursului de admitere pa programele de studii universitare de licențăcare este actualizată în fiecare an.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, în vederea unei corecte informări şi a bunei înţelegeri a activităţilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul întregului proces complex al admiterii, A.S.E. elaborează, tipăreşte, distribuie şi afişează pe site metodologiile de admitere în care sunt descrise mecanismul, algoritmul şi etapele admiterii.

Facultatea de Management oferă următoarele programe de studii universitare de licență, cu cifrele de şcolarizare aferente pentru anul universitar 2015-2016:

Management:

 • 600 de locuri la forma de învățământ cu frecvență (IF),
 • 150 de locuri la formele de învăţământ La distanţă (ID) şi Cu frecvenţă redusă (IFR), dintre care 100 la București și 50 la Piatra Neamț  

Management (în limba engleză):

 • 100 de locuri la forma de învățământ cu frecvență (IF)

Recrutarea studenţilor la oricare dintre programele de studii se face pe bază de examen de admitere, a cărui desfăşurare este reglementată prin proceduri şi metodologii proprii A.S.E.. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, ASE pune la dispoziţia acestora, în fiecare an, un ghid care permite simularea on-line a admiterii. Rezultatele concursului de admitere sunt centralizate în P.V. ale Comisiilor de admitere organizate la nivelul fiecărui program de studii şi ulterior, validate de către Senatul A.S.E.

Anii de studii ai programului sunt organizaţi pe formaţii de studiu - serii şi grupe - care sunt astfel dimensionate încât asigură desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ, în conformitate cu „Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii ale personalui didactic din A.S.E. pentru toate activităţile didactice (învăţământ zi, I.D., master şi cursuri postuniversitare)”.

Procesul de învăţământ al programului se desfăşoară cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Formaţiile de studiu îşi desfăşoară activitatea în condiţii optime, în spaţii de învăţământ şi cercetare (săli de curs, seminar şi laboratoare), corespunzătoare ca suprafaţă şi dotare.

Promovabilitatea studenţilor pe fiecare an de studiu este ridicată, dovedind interesul manifestat de studenţi faţă de procesul de învăţământ şi cercetare.

CINE SUNTEM

 • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
 • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
 • Corp profesoral valoros
 • Formată din 2 departamente, Departamentul Management și Departamentul Filozofie și Științe Socioumane
 • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București
 • 1800 de studenți la ciclul de licență, 1400 masteranzi și peste 200 de doctoranzi

CE OFERIM

A. Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii

Ca instituție, Facultatea de Management are, printre scopurile fundamentale ce îi justifică existenţa, furnizarea de specialiști bine pregătiți în domeniul managerial pentru piața muncii. Eforturile corpului profesoral sunt dirijate, la ciclul de licență, pe furnizarea unor competenţe şi cunoștințe absolut necesare absolvenților noștri pentru a reuși în firmele în care aceștia se vor angaja. În acest context, consider necesară concentrarea eforturilor pe integrarea şi utilizarea de noi metode de predare şi valorificarea cunoștințelor dobândite de colegii noștri prin stagiile de pregătire doctorală sau post-doctorală la universități de prestigiu din străinătate.

B. Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori

Toate marile universităţi apreciate internațional sunt focalizate pe programele de masterat şi doctorat. În acest context, facultatea noastră vă propune programe de masterat de cercetare și profesionale de calitate, în condițiile unei amplificări a procesului de integrare a cercetării ştiinţifice în cadrul acestora. Recunoașterea calităţii acestora este făcută atât prin cererea din partea candidaţilor pentru programele de consultanță, resurse umane, managementul proiectelor sau managementul afacerilor, cât și prin procentul ridicat de angajare al absolvenților acestor programe.

C. Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe

Noul sistem de doctorat a fost gândit pe modelul de referinţă al procesului Bologna, respectiv, ca fiind al treilea nivel de pregătire universitară după licenţă şi masterat. În consecință, pentru doctoranzi am realizat un sistem flexibil de alegere a temelor doctorale. Astfel, se întăresc şi programele masterale şi se poate realiza un mecanism opţional flexibil pentru doctoranzi, de mai mare atractivitate şi utilitate.

Astfel, facultatea noastră este deschisă pentru studenţii din lumea întreagă, încurajând o creştere sensibilă a participării studenţilor noştri la programele din străinătate realizate în co-tutelă. De asemenea, promovăm participarea doctoranzilor la conferinţele internaţionale, deoarece acestea constituie cel mai bun prilej de schimb de experienţă şi cunoştinţe la zi.

D. Cercetare ştiinţifică performantă

Marile universităţi şi facultăţi ale lumii sunt entităţi de cercetare. Academia de Studii Economice a fost încadrată în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie. Acest lucru ne onorează ca facultate, ca parte a universităţii, dar ne şi obligă la amplificarea eforturilor realizate până în prezent. Iar rezultatele cercetării trebuie integrate în procesul de învăţământ la nivelul programelor de masterat şi doctorat.

Pentru aceasta facultatea noastră a creat centre de cercetare puternice conduse de lideri în domeniul cercetării. De asemenea, vitale pentru facultate sunt şi contractele de cercetare realizate cu mediul de afaceri. Ori, din această perspectivă, suntem capabili să oferim soluții oamenilor de afaceri.

MISIUNE

Facultatea de Management îşi propune sa se mențină lider al învăţământului universitar şi al cercetării ştiinţifice în domeniul managementului din România angajându-se in acest scop să stimuleze promovarea valorilor autentice, cooperarea între membrii facultății noastre, crearea unor structuri funcţionale atât în activitatea de predare din cadrul programelor de licență, masterat, doctorat, cât şi în activitatea de cercetare ştiinţifică.

Ne propunem să dezvoltăm un sistem educațional performant şi competitiv prin:

 • formarea unor elite şi a unor lideri de opinie în domeniul managerial. Facultatea trebuie să joace un rol de catalizator în domeniul managementului, oferind răspunsuri avizate mediului socio-economic;
 • formarea unor manageri responsabili, bine pregătiţi, având viziune clară şi valori etice bine fundamentate, capabili să înţeleagă mecanismele macroeconomice şi să conceapă strategii şi politici;
 • crearea unei culturi care apreciază și respectă cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii și care recunoaște interdependența lor și rolul vital al fiecarui membru al familiei ce formează Facultatea de Management.

VIZIUNE

Facultatea de Management, ca parte integrată a comunității universitare din Academia de Studii Economice, lider in domeniul științelor manageriale în România, aspira permanent către descoperirea noului în toate formele sale, către generearea de excelență în cercetare, către întreținerea unui mediu propice învățării de înaltă calitate, prin pasiunea pentru cunoaștere și inovare a oamenilor ce o formează.

Ne bazam demersul pe:

 • Crearea de valoare prin dezvoltarea economică, socială și de mediu orientată spre o lume multiculturală în creștere;
 • Favorizarea ideilor originale care permit dezvoltarea societății prin descoperiri, cercetare, inovare și activități creative;
 • Promovarea unui leadership real determinat de existența unor lideri capabili și etici;
 • Furnizarea unei  educaţii de nivel ridicat pentru studenţii din întreaga lume, care împărtăşesc valorile și aspirațiile noastre;
 • Facilitarea dezvoltării generaţiilor viitoare de lideri în domeniul managerial, al cercetării, al afacerilor sau profesiilor liberale;
 • Un mod etic de a acționa şi la cele mai înalte standarde de eficienţă pentru promovarea excelenței.

 VALORI

 Valorile avute în vedere pentru îndeplinirea misiunii sunt:

 • Excelența – Vom încerca întotdeauna să depașim așteptările. La nivelul facultății, excelenţa este înţeleasă drept performanţă în materie de abordare originală, cu aplicaţii benefice, care câştigă în competiţie cu performanţele altora.
 • Profesionalismul - Vom acționa și apărea întotdeauna intr-un fel profesional.
 • Aprecierea stakeholderilor - Nu am exista și nu am avea succes fără stakeholderii noștri si pentru acet lucru suntem recunoascători.
 • Comunicaredeschisă - Comunicarea în timp util și coerența sunt importante. Ne vom asigura intotdeauna că așteptările sunt clare pentru toate partile implicate și vom menține o conduită calmă și pozitivă în toate interacțiunile noastre. Incurajăm libertatea de exprimare într-o atmosferă de dialog deschis, care permite gândire critică, susţinută de integritate intelectuală şi judecăţi etice. Colegialitatea, transparenţa şi responsabilitatea sunt principiile care ghidează guvernarea facultății noastre.
 • Incurajarea diversității - Diversitatea asigură satisfacerea nevoilor unui număr mai mare de studenţi, asigurarea oportunităţilor pentru mobilitatea socială, satisfacerea nevoilor diferitelor pieţe de forţe de muncă. Ea serveşte nevoilor stakeholderilor, permite combinarea învăţământului superior pentru elite cu cel de masă, creşterea nivelului eficacităţii şi oferă oportunităţi largi de experimentare şi inovare, cu limitarea riscurilor.
 • Recunoașterea valorii - Prin activităţile noastre ne dorim să îi învăţăm pe studenţi să identifice valoarea şi să le cultivăm respectul pentru aceasta
 • Promovarea colegialității - Un mediu de colegialitate bazat pe principiile libertății academice, respect, integritate, amabilitate, libertatea de a se angaja in dezbateri și schimburi de idei, descoperire intelectuală și responsabilitate profesională.
 • Orientarea antreprenorială - Încurajăm orientarea antreprenorială în facultate, solicitând curaj in asumarea riscurilor, creativitate, focalizare pe rezultate și motivarea stakeholderilor.
 • Integritatea – PrestigiulMisiune, Viziune si Valori facultății nu trebuie niciodată să fie compromis iar valorile umane cerute corpului profesoral și studenților vor fi întotdeauna onestitatea, consecvența și sinceritatea.