CENTRUL PENTRU STUDII DE MANAGEMENT COMPARAT

DOMENIILE ȘI DIRECȚIILE DE CERCETARE

Centrul pentru studii de management comparat (C.S.M.C.) face parte din Academia de Studii Economice, instituţie cu vechi tradiţii în domeniul cercetării ştiintifice.

MISIUNEA centrului o constituie dezvoltarea unui brand de renume pe plan naţional si internaţional prin activitatile de cercetare realizate.

SCOPUL nostru este realizarea unor cercetări in domeniul economic, cu accent pe elementele manageriale, care sa satisfaca la un nivel cat mai ridicat beneficiarii, angajatii si ceilalti stakeholderi.

PROIECTELE DE CERCETARE ale centrului sunt orientate atât în planul dezvoltărilor de ordin teoretico-metodologic cât şi cel aplicativ al evaluării, proiectării şi fundamentării unor strategii şi politici la nivel de firmă, secţie/ramură, regional, naţional,la nivelul pieţei unice europene, mondial etc., a unor sisteme, abordari, metode si aplicatii managerial- economice în domeniile: management, management comparat, management bazat pe cunoştinţe, management intreprenorial etc.

TEMATICA proiectelor de cercetare ale CSMC s-a concentrat şi se concentrează asupra unor teme majore ale dezvoltării şi modernizării manageriale a României ca stat membru al Uniunii Europene, într-o viziune comparativă. Înscrierea acestei tematici în aria problematicii integrării în structurile Uniunii Europene a României si a internationalizarii activitatilor economice creeaza posibilităţi apreciabile de obţinere a unor rezultate remarcabile cu grad sporit de originalitate, de dobândire a unor noi valenţe la nivelul Cerinţelor Spaţiului European al Cercetării.

DOMENIILE MAJORE DE INTERES:

- Efectuarea de cercetari comparative pentru identificarea similitudinilor si deosebirilor manageriale intre organizatii ce apartin unor culturi diferite;

- Studiul variabilelor culturale cu influenta majora asupra managementului, functionalitatii si performantelor organizatiilor;

- Identificarea, analiza, selectia si transferul international de know-how managerial, în contextul trecerii la economia bazată pe cunoştinţe;

- Organizarea practicii de specialitate pentru studentii interesati de problematica managementului în general şi a managementului în special;

- Pregatirea profesorilor, managerilor, specialistilor, intreprinzatorilor si studentilor in domeniul managementului organizatiilor ce activeaza pe plan international;

- Facilitarea schimbului de studenti, profesori, manageri si specialisti intre organizatii din diferite tari;

- Realizarea si editarea unei publicatii bilingve "Revista de Management Comparat International".

REZULTATELE CERCETARII CENTRULUI noastru - angajată într-o competiţie ştiinţifică, jalonată de cerinţele calitative superioare - au dat măsura relevantă a eforturilor de îmbunătăţire a prestaţiei ştiinţifice a colectivului de cercetători, de consacrare ca unică organizaţie de cercetare ştiinţifică din ţară cu o asemenea vocaţie.

Evidenţiem participarea la numeroase proiecte de cercetare de anvergură, destinate să concretizeze obiectivele prezentate anterior, în cadrul:

- Planurilor Naţionale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare I şi II - cordonate de MEC-ANCS

- Programului "Cercetare de Excelenţă" coordonat de MEC-ANCS

- Proiecte din cadrul planurilor sectoriale ale unor ministere naţionale (Ministerul Industriilor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ş.a.

- Proiecte de cercetare în cadrul unor programe internaţionale (PHARE, MANVIS ş.a. )

- Programe instituţionale coordonate şi finanţate de A.S.E;

- Activităţi de cercetare ştiinţifică şi consultanţă economică şi managerială pentru diferite firme, organizaţii;

- Programe / proiecte de cercetări individuale.

Aceste cercetări au avut drept rezultate, pe lângă studiile propriu-zise şi numeroase articole, în reviste naţionale şi studii, cărţi, capitole în cărţi, publicaţii în edituri de prestigiu din ţară, participări la reuniuni ştiinţifice internaţionale şi naţionale şi la schimburi interacademice organizate de Academia de Studii Economice şi alte instituţii de învăţământ de prestigiu. De asemenea, unor cercetători din cadrul Centrului li s-a oferit ocazia de a obţine burse sau de a efectua stagii de documentare/cercetare în străinătate la instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din străinătate:

- Anglia Polytechnic University, Londra, Marea Britanie

- Keyo University, Tokyo, Japonia

- Chukyo University, Nagoya, Japonia

- Empreso Universidad, Buenos Aires, Argentina

- George Washington University, Washington, S.U.A.

- New York University, S.U.A. - Berkley University, S.U.A.

- IESE Barcelona, - Bufallo, S.U.A.

Recunoaşterea calităţii prestaţiei cercetătorilor noştrii - invitaţi să realizeze sinteze şi rapoarte de cercetare pentru diferite organisme economice de conducere sau să facă parte din diverse parteneriate de cercetare la nivel naţional şi internaţional s-a concretizat şi prin obţinerea unor prestigioase premii internaţionale în demersul cercetării ştiinţifice, cum sunt Premiile Didactica şi Medalia de bronz şi diploma EUREKA.

PROFILUL ACTIVITĂȚII: Economic

TEMELE ȘI REALIZĂRILE DEOSEBITE:

1. În cadrul centrului de cercetare “CENTRUL PENTRU STUDII DE MANAGEMENT COMPARAT” s-au desfasurat si se desfăşoară numeroase tipuri de proiecte de cercetare: CERES, PHARE, PN2 Parteneriate, PN2 Idei, POS DRU etc.

2. Contracte de cercetare (în cadrul centrului de cercetare se desfăşoară numeroase contracte de cercetare ştiinţifică, cu diferite organisme naţionale specializate). Dintre cele 93 de proiecte internaţionale şi naţionale în care a fost implicat CSMC în perioada 2004-2009, enumerăm ca reprezentative:

a. Manufacturing Visions, Integrating Diverse Perspectives into PanEuropean Foresight - Project manager pentru Romania: prof. univ.dr. Nicolescu Ovidiu;

b. Generarea sinergiilor pozitive in întreprinderile industriale in armonizarea binomului cultura organizaţională - strategia firmei, in vederea obţinerii unui trend evolutiv spre competitivitate si excelenţă- Project manager prof. univ.dr.Verboncu Ion;

c. Training on Simulation, PHARE SME’s Romania - Project manager prof. univ.dr. Nicolescu Ovidiu;

d. Impactul integrarii României in UE asupra sectorului de IMM-uri- Project manager prof. univ.dr.Nicolescu Ovidiu;

e. Model cultural specific IMM-urilor romanesti in contextul managementului cunoasterii- Project manager prof.univ.dr. Popa Ion

f. Elaborarea strategiei nationale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013 bazată pe elementele unei planificări strategice- Project manager prof. univ.dr.Nicolescu Ovidiu;

g. Elaborarea şi implementarea unei metodologii inovative de analiză şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului intreprenorial din Romania - Project manager prof.univ.dr. Cochina Ion

h. Directii strategice de crestere a valorii adaugate in IMM-urile din Romania in contextul managementului cunostintelor - Project manager prof. univ.dr. Nicolescu Ovidiu;

i. Instrumente specifice managementului bazat pe cunoaştere pentru IMM-urile din Romania - Project manager prof.univ.dr. Nicolescu Luminita

j. Dezvoltarea competentelor in domeniul leadershipului bazat pe cunoastere in sectorul de IMM-uri din Romania in contextul integrarii in Uniunea Europeana - Project manager conf.univ.dr. Nastase Marian

STATUTUL CENTRULUI PENTRU STUDII DE MANAGEMENT COMPARAT

Capitolul I. ORGANIZARE SI CONTINUT

Art. l Prezentul Statut a fost elaborat în baza prevederilor Legii învatamântului nr. 84/1995, Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si a Legii nr. 324/2003 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.

Art. 2. Centrul pentru Studii de Management Compartat (CSMC) face parte din Academia de Studii Economice din Bucuresti (numita în continuare A.S.E.) Activitatea de cercetare stiintifica reprezinta o componenta principala a proceselor de învatamânt superior din cadrul CSMC.

Art. 3. (1). Activitatea de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, proiectare, consultanta, expertiza si alte servicii stiintifice din cadrul CSMC. se desfasoara în salile aferente (1501,1304) . (2). În masura în care portofoliul de programe, proiecte sau teme, constituit sau în curs de constituire, impune o organizare specifica, atunci cercetarea stiintifica se poate realiza si prin unitati sau structuri distincte de cercetare-dezvoltare create la nivelul catedrelor, facultatilor sau A.S.E., cu aprobarea Senatului. (3). Activitatea de cercetare stiintifica se poate realiza si prin colaborare cu alte institute de învatamânt si de cercetare din tara sau din strainatate, inclusiv în cadrul unor retele sau consortii de cercetare prin care CSMC sa realizeze excelenta în cercetare. (4). Activitatea de cercetare stiintifica se organizeaza si se desfasoara prin proiecte si teme, finantate sau nefinantate. (5). Activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor didactice si a personalului de cercetare se poate realiza si în mod individual, în masura în care CSMC a asimilat în programul propriu preocuparea stiintifica independenta.

Art. 4. (1) . CSMC se constituie si functioneaza la nivelul catedrelor, facultatilor sau A.S.E., la initiativa unor cadre didactice si cercetatori cu vasta experienta stiintifica si sunt avizate de Consiliile facultatilor sau de Biroul Senatului, dupa caz, si aprobate de Senatul A.S.E. (2). Centrul de cercetare are ca obiect principal de activitate cercetari fundamentale si aplicative, dar pot presta si activitati de consultanta , expertiza si alte servicii stiintifice . (3). Centrul de cercetare este condus de un Consiliu Stiintific format din director - initiatorul centrului - si alti 2-4 membri, dintre care unul este secretar stiintific. Consiliul stiintific îsi elaboreaza propriul regulament de functionare.

Art. 5. În cadrul CSMC pot functiona pe posturi distincte si personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi si studenti, precum si alte categorii de personal, potrivit Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si Legii nr. 324/2003 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica .

Art. 6. (1) Finantarea cercetarii stiintifice se poate realiza pe baza de contracte, din fondurile alocate anual, de catre M.Ed.C, de la bugetul de stat, separat de finantarea procesului de învatamânt. Finantarea contractelor de cercetare se face în mod competitiv, pe baza evaluarilor facute de C.N.C.S.I.S. (2) Temele de cercetare, altele decât cele având ca beneficiar M.Ed.C. sunt finantate pe baza de contracte încheiate direct cu beneficiarii cercetarilor respective.

Art. 7. (1) Rezultatele recunoscute ale activitatii de cercetare stiintifica se concretizeaza în: • numarul si valoarea granturilor de cercetare câstigate si realizate în competitiile nationale si internationale si a contractelor de cercetare; • rapoarte si sinteze de cercetare depuse la beneficiarii cercetarii, la bibliotecile A.S.E. si la arhiva CSMC; • sisteme, modele, produse cu drept de proprietate intelectuala, produse program, solutii de modernizare si crestere a eficientei economice etc. însotite de documentatii corespunzatoare depuse beneficiarii cercetarii, la bibliotecile A.S.E. si la arhiva CSMC; • carti, tratate si monografii cu continut stiintific inedit publicate în edituri recunoscute la nivel national si international si depuse la bibliotecile A.S.E. si la arhiva CSMC; • comunicari stiintifice pe plan national si international, publicate în volume; • articole publicate în reviste de specialitate din tara si strainatate, recunoscute pe plan national, de C.N.C.S.I.S. sau international (reviste cotate ISI); • teze de doctorat finalizate; • reprezentari în academii sau organizatii internationale; • premii obtinute la nivel national si international. (2) În cazul contractelor de finantare a cercetarii stiintifice încheiate cu M.Ed.C, rezultatele cercetarilor apartin executantilor. În cazul contractelor de cercetare încheieate cu alti beneficiari ai cercetarii, dreptul asupra rezultatelor cercetarii este reglementat prin contract.

Art. 8. La nivelul CSMC se pot organiza seminarii stiintifice, sesiuni, conferinte si alte manifestari stiintifice, pentru comunicarea rezultatelor, a experientei acumulate în activitatea de cercetare, în vederea publicarii si a asigurarii altor forme de diseminare a informatiilor.

Art. 9. Cercetarea stiintifica din A.S.E. beneficiaza gratuit de serviciile întregii retele de informare si de documentare a bibliotecilor din A.S.E.

Art. 10. CSMC. sustine, cu aprobarea Biroului Senatului si în limita veniturilor din activitatea de cercetare stiintifica, aparitia unor reviste de specialitate în scopul diseminarii rezultatelor cercetarii stiintifice.

Art. 11. (1). Activitatea de cercetare stiintifica a studentilor se desfasoara sub diverse forme, dintre care: • cercetare stiintifica realizata în mod independent, îndrumata de cadrele didactice si care se finalizeaza prin studii de caz, proiecte, lucrari de diploma, de dizertatie etc.; • antrenarea si participarea studentilor la realizarea unor programe/proiecte coordonate de catedre, departamente sau centre de cercetare stiintifica; • organizarea de catre catedre a unor cercuri stiintifice studentesti. (2). Anual, la nivelul CSMC. se pot organiza sesiuni de comunicari stiintifice ale studentilor si concursuri profesionale.

Capitolul II. ORGANE DE CONDUCERE SI ATRIBUTII

Art. 12. (1) . Activitatea de cercetare stiintifica din cadrul CSMC este condusa de un Consiliu Stiintific. (2). Consiliul Stiintific este format din 3 membri aprobati de plenul CSMC. (3). Consiliul Stiintific este condus de un presedinte. (4). Consiliul Stiintific are, în principal, urmatoarele atributii: • analizeaza si avizeaza programele institutionale de cercetare stiintifica anuale si de perspectiva elaborate de CSMC.; • dezbate si analizeaza planurile de cercetare stiintifica prioritare; • avizeaza structura organizatorica a CSMC; • analizeaza si avizeaza activitatea CSMC; • analizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii de cercetare stiintifica si modul de executare a acestuia; • întocmeste anual un raport privind activitatea de cercetare stiintifica din cadrul CSMC si propune directiile de dezvoltare a cercetarii stiintifice. (5). Cvorumul de lucru al Consiliului Stiintific al CSCM este de jumatate plus unu din numarul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti. (6). Consiliul Stiintific se întruneste semestrial.

Art. 13. (1) CSMC are urmatoarele atributii: 1. Realizarea de cercetări de management comparat focalizate asupra profesionalizării managementului românesc 2. Dezvoltarea de simulări manageriale performante 3. Abordarea dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii şi întreprinzătorilor români în contextul internaţionalizării 4. Perfecţionarea pregătirii profesionale a specialiştilor din cadrul centrului 5. Creşterea gradului de informare a experţilor centrului 6. Îmbunătăţirea imaginii centrului în România şi în străinătate 7. Dezvoltarea colaborării în general şi în domeniul cercetării cu profesori, cercetători şi manageri din România şi din alte ţări 8. Creşterea gradului de valorificare în România a rezultatelor cercetărilor teoretice şi aplicative. 9. Perfecţionarea soft-ului pentru cercetare existent şi crearea de noi programe pentru dezvoltarea activităţii de cercetare în cadrul centrului. (2). Departamentul de Cercetari Economice este condus de un director si doi secretari stiintifici. (3). În cadrul sau pot fi angajate si alte persoane cu atributii de administrare a activitatii de cercetare stiintifica. (4). Activitatea CSMC se poate autofinanta.

Capitolul III. RECOMPENSE SI STIMULENTE

Art. 14. Activitatea de cercetare stiintifica se evidentiaza în Rapoartele de evaluare academica pentru ocuparea functiilor didactice si de cercetare, constituind un criteriu principal de apreciere a valorii profesional-stiintifice a personalului didactic sau de cercetare si, dupa caz, poate completa norma didactica.

Art. 15. Pentru ocuparea posturile didactice de conferentiar si profesor si pentru atribuirea dreptului de conducere de doctorate, activitatea de cercetare stiintifica este prioritara în evaluare, în conformitate cu Regulamentul privind ocuparea functiilor didactice si de cercetare .

Art. 16. Personalul de cercetare-dezvoltare care participa la realizarea temelor de cercetare finantate este salarizat, în conformitate cu normele legale, din sursele prevazute si aprobate în divizele temelor sau fazelor, la capitolul manopera. Acesta poate beneficia si de mobilitatile de cercetare cuprinse si aprobate în devizul contractelor de cercetare.

Art. 17. Membrii organelor de conducere executiva a unitatilor de cercetare pot primi o indemnizatie, din fonduri extrabugetare, în conditiile stabilite de Biroul Senatului A.S.E. , la propunerea Departamentului de Cercetari Economice, pe baza normelor legale în vigoare.

Art. 18. Participarea la manifestarile stiintifice în tara sau strainatate poate fi sprijinita financiar, proportional cu veniturile din cercetarea stiintifica ale fiecarei facultati. Cererile sunt avizate de seful de catedra si decan si se aproba de Biroul Senatului A.S.E.

Art. 19. Recunoasterea activitatii de cercetare stiintifica se face si prin urmatoarele diplome acordate în A.S.E.: Opera Omnia , pentru întreaga activitate de cercetare stiintifica economica, diploma anuala Nicolae Georgescu Roegen si diploma de lauda , acordata anual tinerilor cercetatori. Acordarea diplomelor se realizeaza în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.E. privind acordarea diplomelor pentru activitatea de cercetare stiintifica (a se vedea anexa).

Capitolul IV - NORMATIVE ADMINISTRATIVE

Art. 20. (1). Finantarea cercetarii stiintifice din A.S.E. beneficiaza de mecanismul mixt, creat în acest sens de regulamentele în vigoare, care prevad finantarea pe baza de norma didactica si finantarea distincta pe baza de contracte cu diferiti beneficiari. (2). Finantarea pe baza de norma didactica se realizeaza în conditiile în care cercetarea stiintifica reprezinta o componenta obligatorie a normei didactice sau prin norme exclusive de cercetare stiintifica.

Art. 21. (1) . Veniturile proprii A.S.E. realizate din contracte de cercetare stiintifica se evidentiaza în cont distinct la banca. (2) Veniturile proprii prevazute la aliniatul (1) vor fi utilizate în scopul dezvoltarii bazei materiale proprii de cercetare, precum si pentru plata personalului care a executat contractul. Baza materiala este constituita din obiecte ca: mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale de orice fel. Aceste obiecte pot fi cumparate în timpul desfasurarii contractului sau dupa încasarea banilor. (3) Din veniturile proprii prevazute la aliniatul (1) se mai pot finanta urmatoarele categorii de cheltuieli: burse de cercetare, stagii de informare si documentare, taxe pentru participarea ca membru în organisme, organizatii si institutii de profil, organizarea si/sau participarea la manifestari cultural stiintifice interne si internationale, editarea de carte didactica si de specialitate. (4) Veniturile realizate si neutilizate la finele anului se reporteaza cu aceeasi destinatie în anul urmator.

Art. 22. (1) . Cheltuielile unitatilor/structurilor distincte de cercetare stiintifica organizate în cadrul A.S.E. se finanteaza integral din veniturile realizate pe baza de contracte/granturi.

Art. 23. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaboreaza, de catre director, un buget de venituri si cheltuieli de care este direct raspunzator în fata beneficiarilor si a Departamentului de Cercetari Economice.

Art. 24. Pentru cercetarea stiintifica pe baza de grant sau contract, A.S.E. îsi asuma urmatoarele obligatii: • ofera cadrul pentru evidenta cercetarii; • controleaza modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale si obligatiilor asumate; • informeaza, la cerere, beneficiarii asupra derularii fiecarui program sau proiect; • numeste un nou director de program/proiect în cazul în care cel anuntat initial nu mai poate coordona proiectul; e) returneaza sumele primite în cazul în care un program/proiect nu poate fi continuat.

Art. 25. (1). Fiecare grant, contract sau manifestare stiintifica constituie obiect distinct de evidenta în contabilitate. (2). Prin conturi separate deschise pentru evidenta obiectului cercetarii stiintifice sunt înregistrate veniturile si cheltuielile fiecarui grant, contract sau manifestare stiintifica. Prin aceste conturi se controleaza în ce masura cheltuielile angajate sunt în limita veniturilor realizate. Nivelul cheltuielilor angajate trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal cu veniturile realizate. Daca se depaseste, se poate apela la credite bancare garantate prin valoarea programului/proiectului contractat. (3). Angajarea cheltuielilor din contul de finantare a cercetarii stiintifice se efectueaza numai la solicitarea scrisa, pe baza de referat, a directorului de program/proiect (mentionat nominal în conventie). (4). Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectueaza prin grija compartimentelor de specialitate ale Academiei de Studii Economice. (5). Toate fondurile banesti primite pentru finantarea granturilor si contractelor de cercetare stiintifica sunt pastrate în cont distinct la banca, fiind utilizate în regim de autofinantare. (6). In devizele de cheltuieli ale temelor si proiectelor se prevad sume pentru regii (generala si a Departamentului de Cercetari Economice), într-un procent stabilit de Senatul A.S.E. .

Art. 26. În situatiile când organismele finantatoare solicita, pentru plata personalului care a executat contractul pot fi folosite urmatoarele echivalari de posturi didactice si de cercetare: • profesor universitar - echivalent cu cercetator stiintific gradul I; • conferentiar universitar - echivalent cu cercetator stiintific gradul II; • lector - echivalent cu cercetator stiintific gradul III; • asistent - echivalent cu cercetator stiintific; • preparator - echivalent cu asistent de cercetare stiintifica;

Art.27. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetarii stiintifice atrage, dupa caz, raspundere penala, civila, materiala sau administrativa a CSMC, ca institutie, si/sau directorului de proiect, tema sau faza.

Capitolul V. DISPOZITII FINALE

Art. 28. Aprobarea prezentului Statut privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice s-a facut în sedinta plenului CSMC din 17 octombrie 2005 si intra în vigoare dupa 15 zile de la aceasta data. 

COORDONATELE: Academia de Studii Economice BUCUREŞTI, Facultatea de MANAGEMENT, Catedra MANAGEMENT, str. Mihai Eminescu nr. 13 – 15, sector 1, Bucureşti Telefon/ Fax:+40-021- 319 19 67; Sediu: Sala 1501; Director centru: prof. dr. Popa Ion